Skip to content

Yhdistyksen säännöt

voimassa 17.9.2020 alkaen

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja toiminta-alueena Kainuu. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistys on Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben (SKL-FKK) ry:n, paikallisen Kennelpiirin ja Suomen Agilityliitto ry:n jäsen. Tarvittaessaan yhdistys liittyy eri rotujärjestöjen ja muiden rekisteröityjen yhdistysten jäseneksi.

2 § Toiminta ja toiminnan tarkoitus

Päämääriään yhdistys pyrkii saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan asuvien koiranomistajien keskuudessa herättää ja ylläpitää harrastusta monipuoliseen kenneltoimintaan.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet ovat varsinaisia, perhe, tuomari- tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, joista joku muu on jo
yhdistyksen varsinainen jäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja.

Varsinaiset jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

4 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuosittain jäsenmaksu, perhejäseniltä vain jäsenmaksu. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

Jäsenmaksu on maksettava vuosikokoukseen mennessä. Kunnia- ja tuomarijäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

5 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuosikokoukseen mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi.

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on hallituksella oikeus erottaa jäsen. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

6 § Hallintoelimet

Yhdistyksen hallintoelimenä toimii hallitus ja yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu paitsi vuosikokoukseensa myös muulloin hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka tarkistamista suorittamaan valitaan pöytäkirjantarkistajat. Kiireellisissä tapauksissa voidaan päätös ja pöytäkirja sen osalta tarkistaa samassakin kokouksessa.

Käsiteltävät asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

8 § Talouden tarkastaminen

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on toimitettava tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Varsinaiset kokoukset

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan vuosikokouksen päätöksen mukaisesti joko sanomalehdessä ilmoittamalla, kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on toimitettava vähintään 1 viikko ennen kokousta.

Hallituksen kokoonkutsumisesta päättää hallitus.

Muut tiedot jäsenille toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänivaltaisia kaikki 15 vuotta täyttäneet ja oikeustoimikelpoiset jäsenet.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään ennen maaliskuun 31. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittavat virkailijat
 2. esitetään edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajan lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 5. valitaan yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma
 7. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
 8. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 9. valitaan yhdistyksen ehdokkaat Kainuun kennelpiiri ry:n toimielimiin
 10. päätetään edustajien lähettämisestä keskusjärjestön vuosikokoukseen
 11. päätetään yhdistyksen kokousten kutsutavasta sääntöjen 9§:n mukaisesti
 12. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 23 §:n määräykset

11 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita sen lainmukaisena hallituksena hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittuina puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, joilla viimeksimainituilla tulee kullakin olla henkilökohtainen varamies.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Heistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa, ensin arvalla ja sitten vuorollaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvittavat virkailijat.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen kutsuttakoon hänen henkilökohtainen varamiehensä.

Hallitus ratkaisee käsiteltävät asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät tehdyt päätökset ja mahdollisesti tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjat tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Erittäin kiireellisessä tapauksessa voidaan tarkistus suorittaa samassakin kokouksessa tai valita tarkistusta suorittamaan pöytäkirjan tarkistajat.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 2. käsitellä ja hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
 3. hoitaa yhdistyksen omaisuutta
 4. hoitaa jäsenluetteloa ja tehdä esitykset jäsenmaksun suuruudesta yhdistyksen vuosikokoukselle
 5. edustaa yhdistystä juridisessa ja julkisessa toiminnassa
 6. huolehtia tilinpäätöksen laatimisesta kalenterivuosittain
 7. ratkaista anomukset päästä yhdistyksen jäseneksi
 8. laatia toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 9. laatia tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten sekä
 10. käsitellä kaikki jaostojen ja jäsenten yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoittamat esitykset sekä antaa niistä lausuntonsa.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin muutosta pitää kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä, ja asia on erikseen kokouskutsussa mainittu. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti ja se on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella esittää sen yhdistyksen kokoukselle. Muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen tiedotuksissa ja hallituksen on lausunnollaan varustettuna esitettävä ne yhdistyksen kokoukselle.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja vaaditaan 3/4 äänten määräenemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys lakkautetaan tai purkautuu, lankeaa sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen perusteella kenneltarkoitukseen.

16 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan omaisuutta lahjan tai testamentin nojalla sekä omistaa arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, harjoittaa kioski- tai ravintolaliikettä yhdessä liikepaikassa.

17 §

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä määrätään.